Vientiasiakirjat.fi-palvelun käyttöehdot

Versio päivitetty: 25.2.2020

1. Palvelun yleinen kuvaus ja osapuolet 

Tämä sähköinen asiakirjapalvelu (jäljempänä ”Palvelu”) on Keskuskauppakamarin (0201469-2) ja Suomen alueellisten kauppakamareiden (jäljempänä yhdessä ”Kauppakamarit” sekä Keskuskauppakamari ja kukin kauppakamari erikseen ”Kauppakamari”) hallinnoima ja ylläpitämä palvelu, jossa myönnetään sähköisesti Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistuksia ja vahvistetaan eräitä ulkomaankaupassa tarvittavia asiakirjoja. 

Todistusten ja asiakirjojen vahvistaminen on Palvelun käyttäjälle (jäljempänä ”Käyttäjä”) maksullista. Käyttäjällä tarkoitetaan Palvelua käyttävää organisaatiota, joka voi valtuuttaa luonnolliset henkilöt tai toisen organisaation käyttämään Palvelua organisaation puolesta.  

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Palvelua koskevia käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) käyttäessään Palvelua. Käyttöehdot tulevat Käyttäjää sitoviksi, kun Käyttäjä ensimmäisen kerran rekisteröityy Palveluun.  

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden Käyttöehtojen lisäksi Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään noudattamaan Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistussääntöjä. Säännöt löytyvät Palvelun verkkosivuilta. Lisäksi sovelletaan rikoslain 46 luvun 10 §:ää alkuperätiedon antamisesta.  

2. Palvelun Käyttäjän velvollisuudet 

Oikeus käyttää Palvelua on Käyttäjäksi rekisteröityneellä organisaatiolla. Käyttäjä vastaa valtuutettujen henkilöiden ja organisaatioiden toiminnasta. Käyttöoikeus on organisaatiokohtainen, eikä Käyttäjä tai sen valtuuttamat henkilöt tai toinen organisaatio saa myydä tai vuokrata käyttöoikeutta eteenpäin. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia ja niiden luovutus kolmansille osapuolille on kielletty. Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että se poistaa valtuuttamiltaan henkilöiltä oikeuden käyttää Palvelua, kun henkilöt eivät enää käytä Palvelua. Käyttäjä nimeää yhden tai useamman pääkäyttäjän, jotka vastaavat muiden valtuutettujen käyttäjien hallinnasta (alikäyttäjät). 

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua näiden Käyttöehtojen ja Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta, toiminnasta ja käytöstä, joilla se käyttää Palvelua, sekä kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjän on myös huolehdittava Palveluun toimittamiensa aineistojen varmuuskopioinnista ja arkistoinnista. Käyttäjän arkistointivelvollisuus perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön. Kauppakamarit eivät vastaa edellä mainituista seikoista.  

Käyttäjän toimittamat materiaalit ovat saatavilla Palvelussa rajoitetun ajan: 

  • Alkuperätodistushakemus (ilman liitteitä): 24 kk hakemuksen hyväksymisestä 
  • Liitteet: 3 kk hakemuksen hyväksymisestä 
  • Muut vahvistettavat asiakirjat (ml. liitteet): 3 kk asiakirjan hyväksymisestä 

Käyttäjä vastaa Palvelun avulla tai sen kautta lähettämiensä tai muuten käsittelemiensä aineistojen sisällöstä ja esitysmuodosta sekä tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vastaa myös siitä, ettei se Palvelua käyttäen tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, lakia tai viranomaisten määräyksiä eikä muutoin väärinkäytä Palvelua. 

Käyttäjä ja sen valtuuttamat henkilöt ovat velvollisia huolehtimaan käyttäjätunnusten salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. Mikäli tunnukset joutuvat sivullisen haltuun tai katoavat, alikäyttäjän tai pääkäyttäjän on välittömästi ilmoitettava katoamisesta tunnukset myöntäneelle Käyttäjälle. 

Käyttäjä vastaa siitä, ettei se tuo Palveluun aineistoa, joka sisältää haittaohjelmia tai muita Palvelun toimintaa häiritseviä ominaisuuksia, sekä siitä, ettei hän levitä tai muuten haittaa aiheuttavalla tavalla käsittele tällaista aineistoa. 

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan Palvelun käytöstä johtuvat maksut erikseen lähetettyä laskua vastaan.  

Mikäli Käyttäjä, Käyttäjän valtuuttama pää- tai alikäyttäjä taikka Käyttäjän valtuuttama toinen organisaatio aiheuttaa Palvelua käyttäessään vahinkoa Kauppakamareille, esimerkiksi lataamalla Palveluun haittaohjelmia sisältäviä aineistoja, se on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti aiheuttamansa vahingon siitä riippumatta, onko se luonteeltaan välillistä vai välitöntä. 

3. Palvelun käyttäjän oikeudet 

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua ulkomaan kauppaan liittyvien asiakirjojen ja todistusten vahvistamiseen. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua muuhun tarkoitukseen. Käyttöoikeus on siirtämis- ja alilisensoimiskelvoton, ei-eksklusiivinen ja milloin tahansa peruutettavissa, mikäli Käyttäjä toimii näiden Käyttöehtojen tai voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. 

4. Kauppakamareiden oikeudet ja velvollisuudet 

Kauppakamarit tarjoavat Käyttäjälle kohdassa 1 tarkoitetun Palvelun. Kauppakamareilla on oikeus muuttaa yksipuolisesti ja rajoituksetta näitä Käyttöehtoja sekä Palvelun sisältöä ja ominaisuuksia. Kauppakamarit voivat myös milloin tahansa estää Käyttäjältä pääsyn Palveluun, mikäli Käyttäjä toimii näiden Käyttöehtojen vastaisesti. 

Kauppakamarit tarjoavat Käyttäjälle mahdollisuuden käyttää Palvelua sellaisena kuin se kulloinkin on ja sikäli kun se on saatavilla. Kauppakamareilla ei ole muita velvollisuuksia, paitsi mikäli näissä Käyttöehdoissa on erikseen toisin määrätty. Kauppakamarit voivat muuttaa Palvelua, estää pääsyn sinne tai lopettaa Palvelun kokonaan.  

Kauppakamarit pidättävät kaikki oikeudet, joita näissä Käyttöehdoissa ei nimenomaisesti luovuteta, mukaan lukien, ilman rajoitusta, omistusoikeuden, kaikki immateriaalioikeudet ja muut oikeudet Palveluun ja siihen liittyviin osiin. 

Kauppakamarit ylläpitävät Palvelua niin, että se on Käyttäjien käytössä arkipäivisin klo 7.00-18.00. Kauppakamarit eivät kuitenkaan takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä käyttöä tai toimivuutta.  

Kauppakamarit voivat keskeyttää Palvelun ja/tai Palvelun sovellusten toiminnan niiden muutos- tai huolto- ja asennustöiden aiheuttamien toimenpiteiden johdosta taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää, taikka jos kyseessä oleva toiminta tai Palvelun tarjoaminen vaikeutuu kohtuuttomasti. Ennalta tiedossa olevista käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan Käyttäjille Palvelun välityksellä. 

 5. Vastuuvapaus 

Kauppakamarit tarjoavat Palvelun ja kaikki siihen liittyvät tiedot sellaisina kuin ne ovat ja sikäli, kun ne ovat saatavilla (”as is”, ”as available”). 

Kauppakamarit eivät anna minkäänlaista takuuta, suoraa tai implisiittistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen omistusoikeuteen, loukkaamattomuuteen, myyntikelpoisuuteen, tarkoitukseen soveltuvuuteen tai järjestelmien yhteensopivuuteen liittyen. 

Kauppakamarit eivät ole vastuussa eivätkä anna nimenomaista takuuta myöskään siitä, että Palvelun kautta lähetettävät viestit, aineistot tai materiaalit menevät perille.  

Kauppakamarit eivät vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun tai siihen sisältyvien tai liittyvien asiointipalvelujen mahdollisesti sisältämistä asia- tai teknisistä virheistä, puutteellisuuksista, palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai mistä tahansa muusta syystä. 

Kauppakamarit eivät myöskään vastaa Palvelun kautta suoritetun asiointiprosessin viivästymisestä, eikä tietojen tai aineistojen katoamisesta, vahingoittumisesta tai väärinohjautumisesta Käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta. 

6. Vastuunrajoitus 

Kauppakamareiden vastuu Palvelun käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista rajoittuu kaikissa olosuhteissa aina enintään kolmeenkymmeneen (30) euroon.  

Vastuunrajoitus soveltuu riippumatta siitä, perustuuko Käyttäjän vaatimus näihin Käyttöehtoihin, sopimuksenulkoiseen vastuuseen tai muutoin lakiin, riippumatta siitä, olisiko tällaisten vahinkojen mahdollisuus Kauppakamareiden tiedossa tai olisiko sen pitänyt olla. 

Vastuunrajoitus ei kuitenkaan sovellu vahinkoihin, jotka Kauppakamarit ovat aiheuttaneet Käyttäjälle tahallaan. 

 7. Käyttöehtojen voimassaolo ja muuttaminen 

Palvelun käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Kauppakamareilla on oikeus tarkistaa sopimusehtoja ja muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle Palvelun välityksellä tai kirjallisesti. Muutokset astuvat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelussa. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttäessään Palvelua. Mikäli Käyttäjä ei halua sitoutua uusin Käyttöehtoihin, Käyttäjä voi lopettaa Palvelun käytön. 

 8. Immateriaalioikeudet 

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palveluun liittyvät käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kauppakamareille tai kolmansille osapuolille. 

Käyttäjä säilyttää omistusoikeuden Palveluun lataamaansa materiaaliin sillä poikkeuksella, että Kauppakamareilla on oikeus vastikkeettomasti, ilman eri ilmoitusta ja rajoituksetta käyttää, kopioida, poistaa ja muulla tavoin käsitellä Käyttäjän Palveluun lataamaa materiaalia. 

Mikäli ilmenee, että Käyttäjän Palvelun avulla käsittelemä aineisto loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai näiden Käyttöehtojen vastainen taikka voi aiheuttaa vahinkoa, Kauppakamareilla on oikeus poistaa kyseinen aineisto. 

 9. Palvelun käytön päättäminen 

Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Palvelun käytön syytä ilmoittamatta.  

Kauppakamarit voivat estää joko määräajaksi tai toistaiseksi Käyttäjältä ja sen valtuuttamilta henkilöiltä ja toiselta organisaatiolta pääsyn Palveluun, mikäli Käyttäjä, sen valtuuttama henkilö tai organisaatio 

  • laiminlyö Palvelun käytöstä johtuvien maksujen suorittamisen; 
  • toimii näiden Käyttöehtojen vastaisesti; tai 
  • muulla tavoin aiheuttaa häiriötä Palvelussa tai sen osassa. 

Kauppakamarit ilmoittavat Käyttäjälle käytön päättämisestä erikseen. Käyttöoikeuden estämisen yhteydessä Kauppakamareilla on myös oikeus poistaa Käyttäjän Palveluun lataama aineisto. 

 10. Sovellettava laki ja riidanratkaisu 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. 

Käyttöehtojen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla.  

Mikäli Käyttäjä ja Kauppakamari eivät pääset yksimielisyyteen neuvotteluteitse, riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Keskuskauppakamarin välimieslautakunta voi kuitenkin asianosaisen pyynnöstä päättää, että riita ratkaistaan nopeutetun menettelyn sääntöjen sijasta Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti, jos välimieslautakunta katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon riidan arvo, jutun vaikeusaste ja muut merkitykselliset seikat. 

Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli on suomi. 

11. Muut ehdot 

Irrotettavuus 

Jos jokin näiden Käyttöehtojen määräys käy tehottomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jonkin lain pakottavan säännöksen vuoksi, määräystä tulkitaan siten, että se saa mahdollisimman suuressa määrin sen vaikutuksen, joka sille on tarkoitettu antaa. Vaikka jokin näiden Käyttöehtojen määräys menettäisi merkityksenä, tällä seikalla ei ole vaikutusta Käyttöehtojen muiden määräysten pätevyyteen ja voimassaoloon. 

Tekniset vaatimukset 

Sivustoa voi käyttää useimmilla yleisesti käytössä olevilla selainohjelmilla. Palvelu ei toimi Internet Explorer-selaimessa. Vaikka sivusto on käytettävissä useimmilla selainohjelmilla, suosittelemme päivittämään selainohjelmiston viimeisimpään saatavilla olevaan versioon.  

PDF-tiedostojen avaamista ja lukemista varten tarvitset PDF-lukijan, esimerkiksi Adobe Reader -ohjelman. 

Tiedotteet 

Kauppakamarit lähettävät säännöllisesti Käyttäjille Palveluun käyttöön liittyviä tiedotteita sähköpostitse. Mikäli Käyttäjä ei halua vastaanottaa Palveluun liittyviä tiedotteita, sen tulee ilmoittaa asiasta alueelliselle Kauppakamarille. 

Tietosuoja 

Kauppakamarit noudattavat Palveluun liittyvien henkilötietojen käsittelyä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia. Tarkemmat henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet on kirjattu Palvelun Internet-sivuilta löytyvään tietosuojaselosteeseen.