Användarvillkor för Vientiasiakirjat.fi-tjänsten

Versionen uppdaterad: 25.2.2020

1. Allmän beskrivning och partena av tjänsten

Denna elektroniska dokumenttjänst (senare ”Tjänsten”) är av Centralhandelskammaren (0201469-2) och Finlands regionala handelskammare (senare tillsammans ”Handelskamrarna” samt Centralhandelkammaren och varje handelskammare skilt för sig ”Handelskammaren”) administrerad och upprätthållen tjänst, som elektroniskt beviljar Europeiska unionens allmänna ursprungsintyg och bestyrker vissa dokument som behövs i utrikeshandel.

Intygen och bestyrkandet av dokument är avgiftsbelagt för användaren av Tjänsten (senare ”Användaren”). Med Användare anses en organisation som använder Tjänsten, som kan befullmäktiga en naturlig person eller en annan organisation att använda Tjänsten för organisationens andel.

Användaren förbinder sig att följa dessa villkor för Tjänsten (senare ”Användarvillkor”) då hen använder Tjänsten. Användaren förbinder sig vid Användarvillkoren, då Användaren för första gången registrerar sig i Tjänsten.

Användaren förbinder sig att följa, förutom dessa Användarvillkor, den giltiga lagstiftningen i Finland. Användaren förbinder sig genom att använda tjänsten att följa Europeiska unionens allmänna regler för ursprungsintyg. Reglerna finns på Tjänstens nätsida. Förutom dessa tillämpas strafflagens 46 kapitlets 10 § om angivandet av ursprungsinformation.

2. Användarens skyldigheter i användningen av Tjänsten

En organisation som har registrerat sig som Användare har rätt att använda tjänsten. Användaren ansvarar för de befullmäktigade personernas och organisationernas verksamhet. Användarrätten är organisationsspecifik och Användaren eller dess befullmäktigade personer eller organisationer har ej rätt att sälja vidare eller hyra ut användarrätten. Användarnamnen är personliga och att överlåta dem åt en tredje part är förbjudet. Användaren måste se till att hen avlägsnar rätten att använda Tjänsten av sådana personer som hen befullmäktigat då personerna ej mera använder Tjänsten. Användaren utnämner en eller flera huvudanvändare som ansvarar för de andra befullmäktigade användarnas administration (sub-användare).

Användaren förbinder sig att använda Tjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor samt den giltiga lagstiftningen i Finland. Användaren ansvarar för de anordningar, program samt anskaffning av dataförbindelse, dess administration, funktion och användning med vilken Användaren använder Tjänsten, samt alla utgifter som användningen av Tjänsten kräver. Användaren måste också sköta om säkerhetskopiering och arkivering av de material som tillförsetts Tjänsten. Användarens arkiveringsansvar är baserad på den giltiga lagstiftningen. Handelskamrarna ansvarar ej för de här tidigare nämnda sakerna.

De material som Användaren tillförsett är tillgängliga i Tjänsten under en begränsad tid:

  • Ursprungsintygsansökan (utan bilagor): 24 månader från det att ansökan godkänts
  • Bilagor: 3 månader från att ansökan godkänts
  • Andra dokument som ska bestyrkas (inkl. Bilagor): 3 månader från att ansökan godkänts

Användaren ansvarar för innehållet och framförningsformen av det material som hen med hjälp av eller via Tjänsten har skickat eller på annat sätt handskats med samt riktigheten av informationen och att materialet kommit fram. Användaren ansvarar också för det att hen ej genom användning av Tjänsten producerar, skickar, bevarar eller på annat sätt handskas med material som bryter mot upphovsrätten eller annan rätt, lag eller reglering, eller på annat sätt missbrukar Tjänsten.

Användaren och de befullmäktigade är skyldiga att sköta om sekretessen av användarnamn och lösen. Användaren ansvarar för all verksamhet som sker i Tjänsten med hens användarnamn samt de utgifter, betalningar, skyldighter och konsekvenser som eventuellt påföljer av användningen. Ifall användarnamn eller lösen hamnar i utomståendes händer eller försvinner måste sub-användaren eller huvudanvändaren omedelbart anmäla om försvinnandet till Användaren som beviljat tillståndet att använda användarnamnet.

Användaren ansvarar för det att hen ej laddar upp i Tjänsten material som innehåller skadlig programvara eller andra funktioner som stör Tjänstens verksamhet, samt det att hen ej sprider eller på annat störande sätt handskas med sådant material.

Användaren är skyldig att erlägga betalning mot en separat skickad faktura för användningen av Tjänsten.

Ifall Användaren, av Användaren befullmäktigad huvud- eller sub-användare eller av Användaren befullmäktigad organisation förorsakar skada åt Handelskamrarna genom att använda Tjänsten, t.ex. genom att ladda upp material som innehåller skadlig programvara, är hen skyldig att ersätta till fullo skadan som hen åstadkommit oberoende av om det är till naturen indirekt eller direkt.

 

3. Användarens rättigheter i användningen av Tjänsten

Användaren har rätt att använda Tjänsten till bestyrka dokument och intyg som gäller utrikeshandel. Användare har ej rätt att använda Tjänsten till något annat bruk. Användarrätten är ej överförbar, underlicensierbar, ej-exklusiv och kan när som helst återkallas ifall Användaren handlar emot dessa Användarvillkor eller giltig lagstiftning.

 

4. Handelskamrarnas rättigheter och skyldigheter

Handelskamrarna erbjuder i punkt 1 nämnda Tjänst åt Användaren. Handelskamrarna har rätt att ensidigt och obegränsat ändra dessa Användarvillkor samt innehållet och egenskaperna av denna Tjänst. Handelskamrarna kan också när som helst neka Användaren att komma åt Tjänsten om Användaren handlar mot Användarvillkoren.

Handelskamrarna erbjuder Användaren möjligheten att använda Tjänsten sådan som den för tillfället är och så som den finns till förfogande. Handelskamrarna har inga andra skyldigheter utom dessa som i Användarvillkoren fastställts. Handelskamrarna kan ändra på Tjänsten, neka tillträde till den eller avsluta Tjänsten helt.

Handelskamrarna reserverar alla rättigheter som i dessa Användarvillkor ej uttryckligen överlämnas inklusive, utan begränsning, äganderätt, all immateriellrätt samt andra rättigheter till Tjänsten och delar relaterade till den.

Handelskamrarna upprätthåller Tjänsten så att den finns till förfogande för Användaren under vardagar kl 7:00-18:00. Handelskamrarna garanterar dock ej att Tjänsten fungerar utan avbrott eller felfritt.

Handelkamrarna kan avbryta funktionen av Tjänsten och/eller Tjänstens applikation på grund av uppdaterings-, underhålls- eller installeringsåtgärder eller ifall lagstiftningen eller annan bestämmelse av myndigheterna förutsätter avbrottet, eller om verksamheten i fråga eller erbjudandet av Tjänsten orimligt försvåras. Det strävas till att via Tjänsten meddela Användarna om på förhand planerade avbrott i användningen.

5. Beviljande av ansvarsfrihet

Handelskamrarna erbjuder på Tjänsten och alla uppgifter om den som de är och så som de finns tillgängliga (”as is”, ”as available”).

Handelkamrarna ger ingen som helst garanti, direkt eller implicita, iklusive men ej begränsad till äganderätt, sårbarhet, säljbarhet, avsiktad lämplighet eller gällande systemens kompatibilitet.

Handelskamrarna ansvarar ej och ger ej heller någon specifik garanti för det att meddelanden eller material skickat via Tjänsten kommer fram.

Handelskamrarna står ej i ansvar till Användarna eller tredje parter för i Tjänsten inkluderade eller gällande transaktionstjänsten eventuella sakfel, tekniska fel, ofullkomlighet, information som ingår i Tjänsten eller indirekta eller direkta skador som förorsakats av tolkning, oberoende av om de förorsakats av ett misstag, Tjänstens eller dataförbindelsens funktionsstörning, underhållsarbeten eller vilken annan som helst orsak.

Handelskamrarna ansvar ej heller för försening av transaktionsprocessen via Tjänsten, försvinnandet av information eller material, skador eller skador förorsakade av fel direktiv åt Användaren.

 

6. Ansvarsbegränsning

Handelkamrarnas ansvar för eventuella skador som förorsakas Användaren av användning av Tjänsten begränsas under alla omständigheter till högst trettio (30) euro.

Ansvarsbegränsningen tillämpas oberoende av det om Användarens krav baserar sig på dessa Användarvillkor, ansvar utanför kontraktet eller lagen på annat sätt, oberoende av det om Handelskamrarna vet om, eller borde ha vetat om skador av detta slag.

Ansvarsbegränsningen tillämpas dock ej i sådana skador som Handelkamrarna med mening förorsakat Användaren.

 

7. Användarvillkorens giltighetstid och förändringar av villkoren

Tjänstens användarvillkor är giltiga tillsvidare. Handelskamrarna har rätt att granska kontraktsvillkoren och ändra dessa användarvillkor genom att anmäla om dem till Användaren via Tjänsten eller skriftligt. Förändringarna träder i kraft när de har meddelats om i Tjänsten. Användaren godkänner att förändringarna är bindande genom att använda Tjänsten. Ifall Användaren ej vill binda sig vid de nya Användarvillkoren kan Användaren avsluta användningen av Tjänsten.

 

8. Immateriellrättigheter

Tjänstens innehåll och utseende är skyddade av upphovsrätt. Alla användarrättigheter, upphovrätt och andra immateriellrättigheter som gäller Tjänsten hör till Handelskamrarna eller till tredje parter.

Användaren behåller äganderätt till det material som hen laddar upp i Tjänsten med det undantaget att Handelskamrarna har rätt att utan ersättning, utan att skilt meddela och obegränsat använda, kopiera, ta bort eller på annat sätt handskas med material som Användaren laddar upp i Tjänsten.

Om det kommer fram att materialet, som Användaren handskas med med hjälp av Tjänsten, bryter mot någon annans upphovsrätt eller andra rättigheter, bryter mot lagen, eller bryter mot dessa Användarvillkor, eller kan förorsaka skada har Handelskamrarna rätt att ta bort materialet i fråga.

 9. Avslutandet av användningen av Tjänsten

Användaren kan när som helst sluta använda Tjänsten utan att meddela om orsak.

Handelskamrarna kan endera tillfälligt eller tillsvidare förhindra Användaren eller av Användaren utsedda personer och andra organisationer att använda Tjänsten ifall Användaren eller av Användaren utsedd person eller organisation

  • misslyckas med att erlägga betalningar som uppkommit genom användning av Tjänsten
  • fungerar emot dessa Användarvillkor eller
  • på annat sätt förorsakar störningar i Tjänsten eller dess delar

Handelskamrarna meddelar Användaren om avslutandet av användningen separat. Handelskamrarna har i samband med att de hindrar användarrätten rätt att ta bort material som Användaren har laddat upp i Tjänsten.

 

10. Lagen som tillämpas och lösning av tvister

Till dessa användarvillkor tillämpas Finlands lag, förutom dess lagvalsregel.

Tvister gällande tolkning eller tillämpning av Användarvillkoren skall i första hand försöka lösas genom att förhandla.

Ifall Användaren och Handelskammaren ej enats genom förhandling löses tvisterna slutligen genom arbitration i enlighet med de regler som gäller Centralhandelskammarens försnabbade arbitration. Centralhandelskammarens skiljenämnd kan dock på begäran av parterna befalla att tvisten löses enligt reglerna för Centralhandelskammarens arbitration i ställer för försnabbat förfarande om skiljenämnden anser detta lämpligt i beaktande av tvistens värde, sakens svårighetsgrad och andra betydelsefulla faktorer.

Platsen för arbitration är Helsingfors och språket är finska.

11. Andra villkor

Borttagbarhet

Ifall någon av regleringarna i Användarvillkoren blir effektlös eller overkställbar på grund av bestämmelse i påtvingande lag, tolkas regleringen på det sätt att den i så hög grad som möjligt får den effekt som den menats ha. Om också någon av regleringarna i dessa Användarvillkor skulle tappa sin betydelse påverkar detta ej de andra bestämmelsernas kompetens eller giltighet.

Tekniska krav

Sidan kan användas med de flesta browserprogram som allmänt används. Tjänsten fungerar ej i browsern Internet Explorer. Även om sidan kan användas med de flesta browserprogram rekommenderas det att uppdatera browserprogrammet till den nyaste tillgängliga versionen.

För att kunna öppna och läsa PDF-filer behövs en PDF-läsare, till exempel programmet Adobe Reader.

Meddelanden

Handelskamrarna skickar regelbundet till Användarna meddelanden om användningen av Tjänsten. Om Användaren ej vill ta emot meddelanden gällande Tjänsten bör hen anmäla om saken till Handelskammaren i sin region.

Dataskydd

Gällande handskande av personuppgifter i Tjänsten följer Handelskamrarna EU:s allmänna dataskyddsinställningar och Finlands dataskyddslag. Närmare uppgifter om principerna som gäller handskande av personuppgifter de finns att läsa i Privacy Policy på Tjänstens Internet-sida.