Regler för ursprungsintyg i Europeiska unionen

ALLMÄNT URSPRUNGSINTYG I EUROPEISKA UNIONEN

 För att underlätta exportformaliteterna till olika destinationsländer utfärdar handelskamrarna allmänna ursprungsintyg till företag iaktbetagande de överenskommelser som bestämts i Kyotokonventionen av Världstullorganisationen WCO gällande definionen om varors ursprung samt de instruktioner angivna av Internationella handelskammaren ICC och Eurochambres.

 Med ursprungintyg menas intyg som används i handel mellan Europeiska unionen och tredje länder. Nedsänkt tullbehandlig eller sk preferensbehandling kan aldrig utfärdas på basen av allmänt ursprungsintyg. Meningen med ett ursprungsintyg är enbart att bevisa varans ursprung så man kan handla enligt tull- och handelskraven.

 Man kan kontrollera från Europeiska unionens Access2 Markets-databas ifall Europeiska unionens allmänna ursprungsintyg behövs vid leverering.

 De tillämpade ursprungsreglerna kan delas in i:

-allmänna ursprungsregler
-preferensursprungsregler

 

ALLMÄNNA URSPRUNGSREGLER

 De allmänna ursprungsreglerna används för att definiera varans ursprung då ursprunget ej har att göra med beviljandet av preferensbehandling. Dessa situationer är t.ex. tillämpning av allmän tullnivå i import, kontroll av kvantitetsbegränsning i import, åtgärder mot dumpning, tullstatistik samt andra kommersiella orsaker. Varans ursprungsland är obligatorisk information i tulldeklarationen för import.

 I 60:nde artikelns 2:a paragraf i unionens tullkodex finns grundprinciperna för hur ursprunget skall definieras i unionen, då preferensbehandling ej kan tillämpas, om flera länder än en har deltagit i tillverkningen av varan:

 "Varor vars tillverkning sker inom mer än ett land eller territorium ska anses ha sitt ursprung i det land eller territorium där de genomgick den sista väsentliga och ekonomiskt berättigade bearbetning eller behandling som skedde i ett företag utrustat för det ändamålet och som resulterade i tillverkningen av en ny produkt eller innebar ett viktigt steg i tillverkningen."

VERIFIERING AV URSPRUNG

 De finländska handelskamrarna anslöt sig till den Internationella handelskammaren ICC:s CO Chain-system 1.1.2019. Företagen bör ta i beaktande följande regler för verifiering av ursprung då de ansöker om Europeiska unionens allmänna ursprungsintyg:

1. Försäljningsfakturan bör alltid presenteras vid ansökan. I undantagsfall godkänns en proformafaktura om en försäljningsfaktura ej ännu finns tillgänglig.

2. Dessutom, om varan ej är av egen produktion, behövs en inköpsfaktura eller ett ursprungsintyg som utfärdats i det land som varan är inköpt från. 

3. I stället för en inköpsfaktura kan ett supply chain -intyg användas för att verifiera ursprunget om företaget har flera varutitlar och varuleverantörer. Företaget bestyrker i intyget informationens riktighet och förbinder sig vid att leverera ett nytt intyg om den angivna informationen ändras. Företaget antecknar i intyget varorna, leverantörerna och ursprungsländerna eller bifogar ett utdrag som innehåller denna information på slutet. Tilläggsuppgifter fås från handelskamrarna.

4. Ifall det ej går att ge intyg på ursprung på tidigare nämnda sätt bör företaget meddela orsaken till detta och ge en skriftlig deklaration om ursprunget. Det är då frågan om ett undantagsfall.

Handelskammaren har rätt att neka utfärdning av ursprungsintyg om handelskammaren anser att bevisen för att verifiera ursprunget ej är tillräckliga. Den handelskammare, som utfärdar intyget, har alltid rätt att inspektera de dokument som verifierar ursprunget och deras riktighet. Handelskammarens tjänsteman kan vid behov inspektera varan till vilken ursprungsintyg ansökes.

Riktigheten av ursprungsintyg kan kontrolleras på ICC:s verification sida.

 

URSPRUNGSINTYG, ANSÖKAN, UTFÄRDNING, GILTIGHETTID OCH FÖRVARINGSTID

Ursprungsintyg

Ursprungsintyget som handelskammaren utfärdar är av officiell standard. Till ursprungsintuget hör gulbrunt original som försetts med mönsterprint (vågformat bakgrundsmönster) et vit omönstrat kopie.

Ansökning av ursprungsintyg

I Finland utfärdar handelskamrarna Europeiska unionens allmänna ursprungsintyg till företagen. Handelskamrarnas kontaktuppgifter finns under denna länk.

Ansökning av ursprungsintyg sker i första hand via den elektroniska vientiasiakirjat -tjänsten.

Det ansökande företaget registrerar sig som användare av vientiasiakirjat -tjänsten och fårett användarnamn till sitt förfogande. För att kunna registrera sig bör ansökaren fylla i behörigshetsdokumentet.

Ursprungsintygsansökningen skickas via tjänsten till den handelskammare man valt, där ursprungsintyget utfärdas och stämplas elektroniskt. I handelskammaren utfärdas ursprungsintyget av en person som har behörighet som krävs till det. Efter utfärdandet skriver ansökaren ut ursprungsintyget på vanligt A4-papper i färg.

 

Ursprungsintyget och kopior

Handelskammaren har rätt att utfärda endast ett original av ursprungsintyget (originalexemplaret och arkiveringskopian) och intyget utfärdas alltid per leverans. Detta är bra att ta i beaktandet t.ex. i rembursvillkoren. Kopian som medföljer originalexemplaret är automatiskt ett arkiveringsexemplar för företagets bruk. Ifall kopior behövs för export är det bra att beställa dem i tilläggsskopior -punkten då man man ansöker.

 

Ursprungsintygets giltighetstid

Ursprungsintyget är giltigt fr.o.m. utfärdningsdatumet. I princip är giltighetstiden obegränsad förutsatt att all information förblir oförändrad och inga ändringar sker i ursprungsvillkoren och/eller varornas förpackningar. Ifall det ändå gått för lång tid mellan utfärdningen och försändelsen kan det föra med sig problem i importlandet där intyget bör presenteras.

 

Ursprungsintygets förvaringstid

Exportören bör förvara exportdokumenten i sex år efter slutet av kalenderåret då beslutet om varans överlåtelse till exportförfarande har gjorts.

 

Fel i ursprungsintyget

Klienten bör omedelbart ta kontakt med den handelskammare som utfärdat ursprungsintyget då felet uppdagas.

Ersättning av ursprungligt ursprungsintyg med ett nytt

Den utfärdande handelkammaren har ej rätt att göra ett identiskt ursprungsintyg med det ursprungsintyg som gäller en och samma försändelse. Ibland kan ändå ursprungsintyget tappas bort, bli stulet, försvinna eller innehålla ett fel. Det är då möjligt att ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett nytt. Ansökaren förstår att den utfärdande handelskammaren ej är ersättningsskyldig då försändelsen förses med ett nytt ursprungsintyg.

Om intyget har försvunnit, blivit stulet eller förstörts bör ansökaren förse handelskammaren med följande uppgifter:

 • ursprungsintygets nummer (och utfärdningsdatum)
 • bevis på export så som flyg- eller sjöfraktsedel
 • om möjligt polisrapport över försvunnet ursprungsintyg
 • ansökaren bör anteckna i ursprungsintygsansökan i punkten 5. Remarks/ Huomautukset: ”This is a Replacement Certificate of Origin to replace the original Certificate of Origin No…issued on…”
 • det nya intyget utfärdas med nytt nummer och utfärdningsdatum

 

Om man märker ett fel i intyget efter att det utfärdats (då intyget redan är ute i världen) bör ansökaren agera enligt följande:

 • ursprungsintyget + kopiorna måste förstoras
 • ansökaren bör anteckna i ursprungsintygsansökan i punkten 5. Remarks/ Huomautukset: ”This is a Replacement Certificate of Origin to replace the original Certificate of Origin No…issued on…”
 • dessutom bör i punkten tilläggsuppgifter antecknas varför det ansöks om ett nyt intyg (t.ex. fel i tryckningen, varudeklarationen o. dyl.)
 • det nya intyget utfärdas med nytt nummer och utfärdningsdatum

OBS: Den utfärdande handelskammaren kan neka utfärdandet av ersättande ursprungsintyg om kravet är ställt 6 månader efter att det ursprungliga ursprungsintyget utfärdats.

 

Utfärdandet av ursprungsintyg på efterhand

 • Intyget bör ansökas om i samband med exporten, men det kan också utfärdas på efterhand:
 • Handelskammaren kan utfärda ett ursprungsintyg på efterhand om det har gått tre veckor sedan exporteringen - maximalt tre månader.
 • Ursprungsintyget kan också utfärdas efter det om det anses att det finns legitimitet och krävda bevis kan presenteras
 • Förutom dokumenten för ansökning av ursprungsintyg krävs bevis på export (flyg- eller sjöfraktsedel o. dyl.)
 • Intyget utfärdas med utfärdningsdagens datum

DEFINIERING AV ALLMÄNT URSPRUNG OCH SPECIALFALL

A. Ursprungsregler

Ett lands ursprungsvaror är de varor som helt tillverkats i landet i fråga eller de varor vars sista väsentliga bearbetning ägt rum i landet i fråga.

1.) Helt tillverkade

a.) mineralvaror som utvunnits ur landets berggrund, sjöområden eller havsbotten

b.) växtprodukter som odlats eller samlats i landet

c.) djur som fötts och uppfötts i landet

d.) varor som fåtts från djur som lever in landet

e.) varor som fåtts genom jakt eller fiske i landet

f.) havsfiskevaror som landets fartyg fiskat utanför landets havsområden och andra varor som utvunnits från havet av dessa fartyg

(Fartygets land anges som det land var fartyget är fartygsregistrerat eller det land under vilket flagg fartyget seglar under)

g.) på fabriksfartyg tillverkade ursprungsvaror som endast avses i punkt f

h.) varor som utvunnits från havsbotten eller havsbottenssediment utanför landets havsområden om landet i fråga har ensamrätt att utnyttja denna havsbotten eller dess sediment

i.) avfall och skrot som bildats vid tillverkning och bearbetning samt de varor som tagits ur bruk, om de är samlade i landet i fråga och endast lämpar sig till ivaratagande av råvaror

j.) endast de varor som avses i punkterna a - i tillverkade i landet i fråga

2.) Sista väsäntliga förändring

Varor vars tillverkning sker inom mer än ett land ska anses ha sitt ursprung i det land där de genomgick den sista väsentliga och ekonomiskt berättigade bearbetning eller behandling som skedde i ett företag utrustat för det ändamålet och som resulterade i tillverkningen av en ny produkt eller innebar ett viktigt steg i tillverkningen

 

3.) Oväsäntlig verksamhet

Verksamhet som ej påverkar eller påverkar bara i liten grad varornas väsäntliga funktion och speciellt den verksamhet om avgränsas av en eller flera saker som nämns här under bör ej anses vara väsäntlig tillverkning eller behandling:

a.) åtgärder som krävts för att förvara varorna under transport eller lagring

b.) åtgärder som tagits för att förbättra varornas försäljningskvalitet eller förpackning, ej heller återgärder som tagits för att förbereda försändelse som t.ex. avlastning, gruppering av förpackningar, sortering, gradering eller återförpackning

c.) enkla monteringsåtgärder

d.) sammansättning av varor av olika ursprung förutsatt att funktionen av de sammansatta varorna ej signifikant skiljer sig från de sammansatta varornas funktion skilt för sig

e.) display av varorna i sets eller helheter eller display för försäljning

f.) fästandet av märken, etiketter eller andra motsvarande logon på varorna eller deras förpackningar

g.) isärtagning eller ändring av användning

h.) sammansättning av två eller flera funktioner definierade av punkterna a - g

(Funktioner uppräknade här anses som en avgränsande lista.)

 

4.) Specialfall på definiering av ursprung

a.) reservdelar, material och verktyg

Material, reservdelar och verktyg som än ämnade för användning av maskiner, instrument, anordningar och fordon kan anses vara av samma ursprung som maskinen, instrumentet, anordningen eller fordonet förutsatt att de exporteras och säljs normalt med dessa och att de motsvarar till kvaliteten och kvantiteten deras normala utrustning.

b.) Isärtagna varor som olika försändelser

En isärtagen vara, som p.g.a. frakt- och produktionsmässiga skäl ej kan transporteras som en försändelse och har exporterats i flera försändelser än en, skall uppfattas som en vara då ursprunget definieras, om exportören så kräver.

c.) Förpackningar

Då varans ursprung definieras bör förpackningen anses vara av samma ursprung som varan förpackningen innehåller, om ej importlandets lagstiftning bestämmer att förpackningen bör deklareras skilt p.g.a. tariffskäl, i vilket fall förpackningens ursprung deklareras skilt för sig.

d.) Neutrala faktorer

Då varans ursprung definieras tas ej i beaktande ursprunget av de anläggningar, maskiner, verktyg eller energi som behövs för att tillverka eller behandla varan.

e.) Största delens regel

Om ej ursprungslandet kan definieras på basen av allmänna eller specialregler, definieras som ursprungsland det land från vilken största delen (värdet baserar sig på priset) av materialet är.

f.) Helt isärtagen

Om exportören så vill, kan ursprunget av en omonterad vara, som exporteras i en eller flera försändelser, och som monteras i importlandet, definieras som en enhetlig vara monterad i exportlandet.

Om ansökanden kräver att ursprungsintyget skall utfärdas i Europeiska unionen enligt de ursprungsregler som gäller i destinationslandet eller -området, bör ansökanden på egen bekostnad leverera ursprungsregelns ursprungliga och översatta text till det organ som utfärdar intyget. Om detta organ har den minsta osäkerhet om ursprungsreglerna bör den neka utfärdandet av ursprungsintyg.